© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UMĚNÍ  > pragensie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Documenta Pragensia XXVII. Město a intelektuálové

Archiv hl.m- Prahy/Scriptorium 2009

brožovaná1133 str.
ISBN 9788086852270

obálka
215,-
194,-
1-2 ks

Obsah:
PEŠEK, Jiří: Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848 [Die Stadt und die Intellektuellen. Vom Mittelalter
bis zum Jahr 1848 / The city and intellectuals. From the Middle Ages to 1848]
BUDSKÝ, Dominik: Intelektuálové v Metropolitní kapitule pražské od druhé poloviny 14. století do počátku husitství
[Intellektuelle im Prager Metropolitankapitel von der zweiten Hälfe des 14. Jahrhunderts bis zu den Anfängen des
Hussitentums]
PÁTKOVÁ, Hana: Soukromí měšťanští písaři v Praze ve 14. století [Private bürgerliche Schreiber in Prag im 14.
Jahrhundert]
UHLÍŘ, Zdeněk: Prokop Písař: úředník, nebo intelektuál? [Prokop der Schreiber: Beamter oder Intellektueller?]
STELMACH, Roman: Elity kulturalne śląskich klasztorów średniowiecznych w świetle materiałów archiwalnych [Die
kulturellen Eliten der schlesischen mittelalterlichen Klöster im Licht der Archivmaterialien]
TANDECKI, Janusz: Elity intelektualne w wielkich miastach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w średniowieczu
[Die intellektuellen Eliten in den großen Städten des Deutschordensstaates in Preußen während des Mittelalters]
SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA, Renata: Elity polityczne wielkich miast pruskich w pierwszej połowie XV wieku [Die
politischen Eliten der großen preußischen Städte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts]
WOŁKIEWICZ, Ewa: Syndycy wrocławscy w średniowieczu i czasach nowożytnych [Breslauer Syndici in Mittelalter und
Früher Neuzeit]
SVATOŠ,Michal: Vzdělanci a intelektuálové v českých zemích středověku a raného novověku [Gebildete und
Intellektuelle in den böhmischen Ländern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit]
ZILYNSKÁ, Blanka: Pražští univerzitní intelektuálové 15. století v "neintelektuální" roli soudců. Univerzitní jurisdikce v
příkladech [Prager universitäre Intellektuelle des 15. Jahrhunderts in der "nicht-intellektuellen" Rolle von Richtern.
Die Universitätsjurisdiktion an Beispielen]
STOČES, Jiří: Absolventi pražské právnické univerzity (1372-1418) ve službách hanzovních měst [Absolventen der
Prager juristischen Universität (1372-1418) in den Diensten der Hansestädte]
JARITZ, Gerhard: Buch und Prestige im städtischen Raum des Spätmittelalters am Beispiel Österreichs [The book and
prestige in the medieval urban environment: The example of Austria]
CHRIST- von WEDEL, Christine: Das Selbstverständnis des Erasmus von Rotterdam als "Intellektueller" im städtischen
Kontext des 16. Jahrhunderts [The self-perception of Erasmus of Rotterdam as an "intellectual" in the context of the
urban milieu of the 16th century]
BÄCHTOLD, Hans Ulrich: "Ihr seid das Salz der Erde". Heinrich Bullinger - Vom streitbaren Intellektuellen zum
Kirchenpolitiker ["You are the salt of the earth". Heinrich Bullinger - From radical intellectual to church politician]
RESCH, Claudia: Sprichwörtliche Intellektuellenschelte im 16. Jahrhundert: Verdichtete Kritik an verkehrten Gelehrten
[Vilification of intellectuals in 16th-century proverbs: Increased criticism of foolish scholars (Verkehrte Gelehrte)]
ČIČAJ, Viliam: Pokus o profil mestského politika [Das Profil des städtischen Politikers. Ein Versuch]
HRDLIČKA, Josef: Vzděláním ke kariéře? Vzdělanostní předpoklady kariér lokálních úředníků v raném novověku
(Jindřichův Hradec 1550-1700) [Durch Bildung zur Karriere? Bildungsvoraussetzungen für die Karrieren lokaler
Beamter in der Frühen Neuzeit (Neuhaus 1550-1700)]
KŮRKA, Pavel B.: Jan Kotva - rudolfínský úředník - amatér [Jan Kotva - ein rudolfinischer "Amateur beamter"]
KAŠPAR, Jan: Novoměstský radní Jan Sferýn ze Sferýnu a část jeho knižní sbírky v knihovně františkánů u Panny Marie
Sněžné [Der Neustädter Ratsherr Jan Sferýn von Sferýn und ein Teil seiner Buchsammlung in der Bibliothek der
Franziskaner bei Maria Schnee]
PEŘINOVÁ, Helena: Doktoři versus patriciát. Postavení graduantů v říšských městech Frankfurtu a Norimberku v 16.-
18. století [Doctores contra patricii. Die Stellung der Graduierten in Nürnberg und Frankfurt im 16.-18. Jahrhundert]
JORDÁNKOVÁ, Hana - SULITKOVÁ, Ludmila: Mobilita městské inteligence v raném novověku (na příkladu královského
města Brna) [Die Mobilität der städtischen Intelligenz in der Frühen Neuzeit - am Beispiel der Königsstadt Brünn]
2
NOGA, Zdzislaw: Profesorowie uniwersytetu we władzach miasta Krakowa (XV-XVIII wiek) [Professoren der
Universität in Ämtern der Stadt Krakau (15.-18. Jahrhundert)]
GAJDKA, Krzysztof: Daniel Naborowski i Maciej Vorbek-Lettow. Spektakularne kariery mieszczańskie w pierwszej
połowie XVII wieku [Daniel Naborowski und Maciej Vorbek-Lettow. Ungewöhnliche Bürgerkarrieren in der ersten
Hälfe des 17. Jahrhunderts]
ZIENTARA, Włodzimierz: Die Litterati im städtischen Regierungsapparat Danzigs [Educated individuals (Litterati) in
Gdansk's governing apparatus]
HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava: Intelektuálové na cestách. Kulturní okruh Ferdinanda I. mezi Vídní a Prahou v první
polovině 16. století [Intellektuelle auf Reisen. Das kulturelle Umfeld Ferdinands I. zwischen Wien und Prag in der
ersten Hälfe des 16. Jahrhunderts]
ŠTĚPÁNEK, Pavel: Španělští intelektuálové v Praze [Spanische Intellektuelle in Prag]
KAŠPAROVÁ, Jaroslava: Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16.-17. století [Spanische Sprache,
spanische Bücher und böhmische Intellektuelle im 16.-17. Jahrhundert]
FRIMMOVÁ, Eva: Slovenskí profesori na pražskej univerzite v predbielohorskom období (s prihliadnutím na osobnosť
Petra Fradelia) [Slowakische Professoren an der Prager Universität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg (unter
besonderer Berücksichtigung des Petrus Fradelius)]
ŠKOVIEROVÁ, Angela: Slovenský humanista Ondrej Rochotský a jeho pôsobenie na mestských školách v Čechách [Der
slowakische Humanist Andreas Rochotský und sein Wirken an städtischen Schulen in Böhmen]
JOUZOVÁ, Miroslava: Kolínští humanisté v 16. století [Die Koliner Humanisten im 16. Jahrhundert]
ŠEBESTA, Josef: Johannes Knefelius a literátské bratrstvo u sv. Jindřicha jako centrum intelektuálů v Praze kolem roku
1590 [Johannes Knefelius und die Literatenbruderschaf bei St. Heinrich als Zentrum der Intellektuellen in Prag um
1590]
HRACHOVÁ, Hana - MAÝROVÁ, Kateřina: Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých
Rokycanech [Der Intellektuelle und die Musik. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik im frühneuzeitlichen Rokycany]
BADA, Michal: Niektorí intelektuáli v Bratislave v 16. storočí [Intellektuelle in Pressburg im 16. Jahrhundert]
KOMOROVÁ, Klára: Corpus Juris Hungarici a jeho zostavovateľ [Das Corpus Juris Hungarici und sein Kompilator]
SAKTOROVÁ, Helena: Juraj Turzo ako podporovateľ vzdelanosti [Georg Turzo als Förderer der Bildung]
ZIEMLEWSKA, Anna: Rola wykształcenia w Rydze pod koniec XVI i początkach XVII wieku [Die Rolle der Bildung in Riga
gegen Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts]
FEJTOVÁ, Olga: Novoměstské měštky v raném novověku - litteratae či illiteratae. Příspěvek k problematice vzdělání
žen v měšťanském prostředí [Neustädter Bürgerinnen in der Frühen Neuzeit - litteratae oder illiteratae. Ein Beitrag
zur Problematik weiblicher Bildung im bürgerlichen Milieu]
GEORGET, Jean-Louis: Die Universität Tübingen als Beitrag der Intellektuellen zur Entstehung der württembergischen
Identität [Tübingen University as the contribution by intellectuals to the birth of Württemberg identity]
BERNHARD, Jan-Andrea: Debrecen als protestantisches Zentrum Oberungarns im 18. Jahrhundert. Die Bedeutung der
Peregrination für das Bildungsniveau der intellektuellen Elite [Debrecen as a Protestant centre of Upper Hungary in
the 18th century: The importance of peregrination for the level of education of the intellectual elite]
PODLASIAK, Marek: Zur Rolle der Professoren des Akademischen Gymnasiums bei der Entwicklung des Theaterlebens
in Thorn im 17. und 18. Jahrhundert [On the role of the professors of the academic gymnasium in the development of
theatrical life in Toruń in the 17th and 18th centuries]
KLONDER, Andrzej: Nauczyciele i medycy. Bieda i bogactwo intelektualistów w miastach Polski XVI-XVII [Lehrer und
Ärzte. Elend und Reichtum der Intellektuellen in den Städten in Polen während des 16. und 17. Jahrhunderts]
TOMÍČEK, David: Profesní každodennost lékařských povolání v městském prostředí 16. století [Der professionelle
Alltag der ärztlichen Berufe in der Stadt des 16. Jahrhunderts]
KAMENICKÝ, Miroslav: Počiatky technickej inteligencie v stredoslovenských banských mestách v 17.-18. storočí [Die
Anfänge der technischen Intelligenz in den mittelslowakischen Bergstädten des 17.-18. Jahrhunderts]
DYBAŚ, Bogusław: Cudze chwalicie... Perypetie inżynierów z rodziny Strakowskich w Gdańsku w XVII wieku [Die Fremden
lobt ihr... Die Peripetien der Ingenieure aus der Familie Strackwitz in Danzig während des 17. Jahrhunderts]
BALÍK, Stanislav: Pražská advokacie v letech 1648-1781 [Die Prager Advokatur in den Jahren 1648-1781]
SLAVÍČEK, Lubomír: "Honestus et eruditus civis et artifex". Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských umělců
18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha) ["Honestus et eruditus civis et artifex". Kunst- und Buchsammlungen
gebildeter bürgerlicher Künstler des 18. Jahrhunderts (Brünn, Mährisch Trübau, Prag)]
KOHÚTOVÁ, Mária: Mestskí vzdelanci vo vidieckom prostredí [Städtische Gebildete auf dem Land]
CANTIENI, Jean-Claude: Intellectum & Ingenium zu Lande: Komplementarität? Intellekt: ein Privileg der Stadt oder der
Republik? [Urban "intellectum" & "ingenium" in relation to a rural counterpart? Intellect: a privilege of the city or the
republic]
3
NOVOTNÝ, Miroslav: Českobudějovické piaristické gymnázium a utváření vrstvy moderní inteligence na jihu Čech
(1762-1848) [Das Budweiser Piaristengymnasium und die Formierung der Schicht der modernen Intelligenz in
Südböhmen (1762-1848)]
SEKYRKOVÁ, Milada: Ze stížností na pražské studenty v první polovině 19. století [Beschwerden über die Prager
Studenten in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts]
KRETSCHMANN, Carsten: Intellektuelle im bürgerlichen Verein? Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaf in
Frankfurt am Main [An intellectual in a burghers' association? Te "Senckenbergische Naturforschende Gesellschaf" in
Frankfurt am Main]
MACKOVÁ, Marie: Elita ducha, nebo elita moci? Venkovské město a patrimoniální úřednictvo v první polovině 19.
století [Eine Elite des Geistes oder eine Elite der Macht? Landstadt und Patrimonialbeamte in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts]
WAGNER, Undine: Zur Bedeutung der Intellektuellen für das Musikleben, die Musikausbildung und die
Musikpublizistik in Prag in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts [The importance of intellectuals for musical life,
music education and music journalism in Prague in the first half of the 19th century]
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Patřili ranlékaři v první polovině 19. století v Praze k intelektuálům či k inteligenci? [Gehörten
die Wundärzte in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts in Prag zu den Intellektuellen oder zur Intelligenz?]
Zusammenfassung / Summary (Olga Fejtová)