© Nakladatelství
KAROLINUM 2018

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > HISTORIE  > historiografie  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Ordenshistoriographie in Mitteleuropa - Gestaltung und Wandlung des in

der Fr�hen Neuzeit. Monastica Historia, Band II.

Historický ústav AV ČR v.v.i. 2016

brožovaná328 str.
ISBN 9788072862566

obálka
-10% 225,-
203,-
SKLADEM

Sborn�k je ji� druhou publikac� v �ad� Monastica Historia a zam��uje se na ��dovou historiografii, i kdy� jednotliv� stati mnohdy maj� zaj�mav� tematick� p�esahy. P�edkl�d� v�sledky v�zkum� rakousk�ch, �esk�ch a polsk�ch badatel�, kte�� se dlouhodob� zab�vaj� �eholn�m prost�ed� st�edoevropsk�ho prostoru. �ty�i tematick� okruhy se dot�kaj� r�zn�ch aspekt� ��dov� historiografie od jej� identifika�n� a komemora�n� funkce a� po jej� p��nos po kulturn� historii a specifick� rysy jednotliv�ch ��d�. �asov� se sborn�k zam��uje p�edev��m na baroko, kter� p�edstavuje pro historiografii dobu velk�ho rozkv�tu. P��sp�vky se t�kaj�c� se �irok�ho spektra c�rkevn�ch ��d� umo��uj� srovn�n� situace v r�zn�ch zem�ch, hled�n� rozd�l�, ale i shodn�ch v�vojov�ch lini�. Zastoupeny jsou studie materi�lov�, analytick�, esejisticky orientovan�, popisn� i ty, kter� aplikuj� modern� metodologick� podn�ty.