© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Právněhistorické studie 48/2

Karolinum 2018

brožovaná239 str.
ISBN 00794929482

obálka
250,-
213,-
1-2 ks

Studie
Jozef Beňa Československé légie v Rusku - právne problémy
Jan Beránek USA vs. Henry Wirz - Kontroverzní počátek novodobých procesů s válečnými zločinci
Martin Gregor Reflexie československého práva v "Demokratoch" Janka Jesenského
Michal Chorvát "Die Katze muss weg!": odchod českého obyvateľstva zo Slovenska 1938
Maciej Jońca In dubio contra fiscum - A Few Remarks on the "Barbarian" Legal Principle
Harald Christian Scheu Role mateřských států v systému meziválečné ochrany národnostních menšin
Andrej Sulitka, Blanka Soukupová Memorandum Svazu Čechů-židů v Republice československé postoupené vládě během přípravy národnostního statutu v roce 1938
David Termer Premunicipální správa obce Curictae v Liburnii

Studentské práce
Tomáš Čentéš Komparácia ochrany ľudských, občianskych a politických práv občanov v medzivojnovej Československej republike a vojnovej Slovenskej republike
Zdeněk Jiří Skupin Zahlazení odsouzení do roku 1928 s důrazem na období let 1852-1928
Vojtěch Vrba "Společná havárie" a její středověký právní život v Baltském moři

Vzpomínky
D. M. Peter Blaho (Michal Skřejpek)
Za profesorom Petrom Blahom (Vojtech Vladár)

Recenze
Vladár, V Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek)
Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger)
Fritz, R. - Rossoliński-Liebe, G. - Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš)
Jouzová, M. - Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust / Jouzová, M. - Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš)
Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejpková)
Jáger, R. Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková)
Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen)
Výběr z aktuální české a slovenské právněhistorické literatury

Zprávy
Střední Evropa a vznik Státu Izrael (Jakub Hablovič)
Zpráva z vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí (Katarzyna Žák Krzyžanková)
Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století (Daniela Němečková)
Československo v proměnách Evropy 20. století (Daniela Němečková, Tereza Blažková)
Kolegium římského práva v Pavii a letní škola v Neapoli aneb jak se o starověkém Římě dozvědět víc (Kamila Stloukalová)
Plus ratio quam vis - Ať rozum převáží nad silou (Kamila Stloukalová)
Medzinárodná vedecká konferencia: 6. slovensko-české stretnutie doktorandov a postdoktorandov v odbore právnych dejín a rímskeho práva, Trnava, 2018 (Ivana Šošková)
Invitation to the Conference CEELHC (Gerald Kohl, Christian Neschwara, Thomas Olechowski, Ilse Reiter-Zatloukal, Thomas Simon, Miloš Vec)

Contents

Editorial

Research Papers
Jozef Beňa Czechoslovak Legions in Russia - Legal Problems
Jan Beránek USA vs. Henry Wirz: The Controversial Beginning of The War Crimes Trials in the Modem Era
Martin Gregor Reflections of Czechoslovak Law in the "Democrats" by Janko Jesenský
Michal Chorvát "Die Katze muss weg!": The Retreat of the Czech Population from Slovakia in 1938
Maciej Jońca In dubio contra fiscum - A Few Remarks on the "Barbarian"

Legal Principle
Harald Christian Scheu The Role of Kin States in the System of Interwar Protection of National Minorities
Andrej Sulitka, Blanka Soukupová Memorandum by the Union of Czech Jews in the Czechoslovak Republic Submitted to the Government during Preparation of the Nationality Statute in 1938
David Termer Pre-autonomous City Administration of the Curictae Municipality in Libumia

Student Papers
Tomáš Čentéš Comparison of the Protection of Citizens‘ Rights in the Inter-war Czechoslovakia and the Wartime Slovak Republic
Zdeněk Jiří Skupin Spent Convictions up to the Year 1928, with Emphasis on Period of the Years 1852-1928
Vojtěch Vrba General Average and Its Life in Baltic Sea in Middle Ages

Memories
D. M. Peter Blaho (Michal Skřejpek)
Professor Peter Blaho (Vojtech Vladár)

Reviews
Vladár, V. Dejiny cirkevného práva (Jan Beránek)
Šošková, I. Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (Tomáš Gábriš, Róbert Jáger)
Fritz, R. - Rossoliński-Liebe, G. - Starek, J. (hrsg.). Alma Mater Antisemitica / Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939 (René Petráš)
Jouzová, M. - Jouza, L. (eds.). Children in Quest of Children / The Jewish Children of Kolín and Surroundings during the Holocaust / Jouzová, M. - Jouza, L. (ed.). Děti hledaly děti / Osudy židovských dětí na Kolínsku za holocaustu (René Petráš)
Lück, H. Der Sachsenspiegel. Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters (Petra Skřejpková)
Jáger, R. Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript (Ivana Šošková)
Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu (Jaromír Tauchen)
Recent Czech and Slovak Legal History Literature - Selection

Reports
Central Europe and Establishment of the State of Israel (Jakub Hablovič)
Report of Scientific Conference Constitutional Continuity of the Czech Republic with the Czechoslovak Tradition (Katarzyna Žák Krzyžanková)
Munich Agreement in the Context of European History of 20th Century (Daniela Němečková)
Czechoslovakia in the Transformation of Europe in 20th Century (Daniela Němečková, Tereza Blažková)
The Collegium of the Roman Law in Pavia and Summer School in Naples or How to Learn More about Ancient Rome (Kamila Stloukalova)
Plus ratio quam vis - Reason Before Force (Kamila Stloukalova)
International Scientific Conference: 6th Slovak-Czech Meeting of Doctoral and Post-Doctoral Students of Legal History and Roman Law, Tmava, 2018 (Ivana Šošková)
Invitation to the Conference CEELHC (Gerald Kohl, Christian Neschwara, Thomas Olechowski, Ilse Reiter-Zatloukal, Thomas Simon, Miloš Vec)