© Nakladatelství
KAROLINUM 2020

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31/2018

Jihočeské muzeum v ČB 2018

brožovaná409 str.
ISBN 9788087311943

obálka
-10% 374,-
337,-
1-2 ks

OBSAH

Články

Petr Šída - Petr Menšík - Vladimír Prokop: Několik nových předneolitických lokalit z Jindři--
chohradecka — Neue vorneolithische Fundstellen aus dem Kreis Jindřichův Hradec .............. 5

Ondřej Chvojka - Petr Menšík - Petr Šída - Vladimír Prokop - Jiří Bumerl: Nové pravěké a raně
středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017 — Neue vor-
und frühgeschichtliche Funde vom Mittellauf der Lužnice. Oberflächenfunde der Jahre
2014-2017.................................................................................................................................... 25

Ondřej Chvojka - Jiří Beneš - Jan John - Tereza Šálková: Nové depoty doby bronzové
z Bechyňska — Neue bronzezeitliche Hortfunde aus dem Gebiet von Bechyně...................... 45

Petr Krištuf- Soňa Nožinová: Možnosti rekonstrukce kroje doby bronzové na základě analýzy
povrchu bronzových náramků — Rekonstruktionsmöglichkeiten bronzezeitlicher Trach-
ten mithilfe der Oberflächenanalyse von Armringen................................................................. 87

Martin Pták - Michaela Ptáková: Nové poznatky k pravěku Práchně — Neue Erkenntnisse
zur Vorgeschichte von Prácheň................................................................................................. 105

Jiří Havlice - Ondřej Chvojka - Daniel Kovář - Petr Zavřel: Pravěké nálezy z hradu
v Nových Hradech (okr. České Budějovice). Příspěvek k pravěkému osídlení Novohrad-
ských hor — Vorgeschichtliche Funde von der Burg in Nové Hrady (Kr. České Budějo--
vice). Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Besiedlung der Gratzener Berge............................. 115

Jan Michálek - Ondřej Chvojka - Jan John - Jaroslav Jiřík - Jiří Fröhlich - Jiří Militký:
Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumento-
vané v letech 2014-2017 — In den Jahren 2014 bis 2017 in Südböhmen dokumentierte
Metallfunde der Hallstatt- und Laténezeit............................................................................... 133

Daniel Hlásek - Kateřina Mašlová - Roman Křivánek: Nově objevená "Viereckschanze"
u Stožic (okr. Strakonice) — Eine neu entdeckte Viereckschanze bei Stožice (Kr. Strako-
nice)........................................................................................................................................... 219

Jan John -Jan Ciglbauer: Dobřejovice u Hosína - Jindřiška, nově identifikované raně středo-
věké mohylové pohřebiště — Dobřejovice bei Hosín - Jindřiška, ein neu identifiziertes
frühmittelalterliches Hügelgräberfeld...................................................................................... 241

Martin Pták - Jan John - Jaromír Beneš: Olověné předměty z hradiště Na Jánu v Netolicích
— Bleigegenstände vom Burgwall "Na Jánu" in Netolice........................................................ 247

Aleš Hoch: Středověká kožedělná produkce z Českých Budějovic v odrazu hmotné kultu-
ry — Mittelalterliche Lederherstellung in České Budějovice im Licht archäologischer
Funde........................................................................................................................................ 253

Ladislav Čapek: Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár
ve Velechvínském polesí — Metallartefakte von den abgegangenen mittelalterlichen
DörfernProchod und Žďár im Waldgebiet Velechvín, Kr. České Budějovice........................... 279

Martin Pták: Reliéfní dlaždice ve sbírkách Muzea JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích — Eine
Relieffliese aus der Sammlung des Museums JUDr. Otakar Kudrna's in Netolice................. 319

Martin Pták: Zlomek středověké plastiky koníčka z Heřmane, okr. Písek — Das Fragment
einer mittelalterlichen Pferdeplastik von Heřman, Kr. Písek.................................................. 325

Jiří Fröhlich: Nálezy křesacích kamenů do ručních palných zbraní z Písku a okolí — Funde
von Flintensteinen für Handschusswaffen aus Písek und seiner Umgebung........................ 333

Roman Křivánek: Archeogeofyzikální průzkumy Archeologického ústavu AV ČR Praha v již-
ních Čechách v letech 2014-2017 —Archaeogeophysical surveys ofthe Archaeological
Institute AV ČR Prague in South Bohemia in theyears 2014-2017........................................ 345

Daniel Kovář: "Potomci moji se ptejte, kde to sídliště stávalo". Schwarzenberský zeměměřič
Petr Kašpar Světecký jako průkopník archeologie středověku v jižních Čechách — " Meine
Nachkommen, fragen sie, wo die Siedlung stand". Der schwarzenbergische Geodät Petr
Kašpar Světecký als Pionier der Mittelalterarchäologie in Sudböhmen............................... 363


Diskuse, polemiky

Miloslav Chytráček - Ondřej Chvojka: Reakce na polemický příspěvek A. Majera.................... 373


Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka - Michaela Ptáková — Veronika Komárková - Jitka Kosňovská: Jaromír Beneš
šedesátiletý..................................................................................................................................... 375

Jiří Fröhlich: Životní jubileum PhDr. Dagmar Dreslerové, Ph.D................................................. 378

Petr Zavřel: 25 let archeologického oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích... 379


Z nové literatury.............................................................................................................................. 399


Zprávy............................................................................................................................................. 407