© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > ARCHEOLOGIE  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 34/2021

Jubilejní svazek k 60. narozeninám PhDr. Michala Lutovského

Jihočeské muzeum 2021

brožovaná538 str.
ISBN 9788076460195

obálka
406,-
cena v e-shopu
1-2 ks

OBSAH

Lubor Smejtek: Michal Lutovský - 60. Jubilující nositel Řádu Rotundy 1. třídy a Rytířského
kříže Řádu Rotundy
Bibliografie prací Michala Lutovského


Články

Daniel Hlásek - Václav Vondrovský - Petr Šída: Neolitický sídelní areál Protivín: výsledky
povrchových sběrů — The Neolithic settlement area of Protivín: results of fieldwalking
surveys

Ondřej Chvojka - Daniel Hlásek - Jiří Fröhlich - Jan John - Vlastimil Král - Petr Krištuf -
Petr Menšík - Jan Michálek - Martin Pták - Martin Rychlík - Libor Vobejda: Ojedinělé
nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech
2017-2020 — In den Jahren 2017-2020 in Südböhmen dokumentierte Einzelfunde bronze-
zeitlicher Metallartefakte

Petr Zavřel - Tereza Šálková: Sídliště z pozdní doby laténské a časné doby římské u Bošilce
(okr. České Budějovice) — Eine Siedlung der Spätlatenezeit und der frühen Römischen
Kaiserzeit bei Bošilec (Kr. České Budějovice)

Tomáš Hiltscher - Jaroslav Jiřík - Tereza Šálková - Lenka Kovačiková: Záchranný archeologický
výzkum v pravěké a raně středověké lokalitě Rakovice - Na Pile — Eine archäologische
Notuntersuchung in der vor- und frühgeschichtlichen Fundstelle Rakovice - Na
Pile

Eduard Droberjar: K počátkům doby římské v jižních Čechách a otázka stupně B1 — Zu den
Anfängen der römischen Kaiserzeit in Südböhmen und die Frage der Stufe B1

Jiří Militký - Jan John - Jan F. Račák: Hromadný nález antických mincí a raně středověké
spony z k.ú. Šafl éřov, obec Malšín (okr. Český Krumlov) — Massenfund antiker Münzen
und einer völkerwanderungszeitlichen Fibel aus dem Katastergebiet Šafl éřov, Dorf
Malšín (Kr. Český Krumlov)

Jan John - Jan Michálek: Raně středověká sekerka z halštatské mohyly u Hanova na Písecku
— Eine frühmittelalterliche Schaftlochaxt aus einem hallstattzeitlichen Grabhügel bei
Hanov, Kreis Písek

Tomáš Hiltscher - Jaroslav Jiřík: Ojedinělé nálezy kovových raně středověkých artefaktů
z okresu Písek mezi léty 2012-2020 — Einzelfunde frühmittelalterlicher Metallartefakte
im Kreis Písek aus den Jahren 2012-2020
Marek Parkman - Jan John - Daniel Hlásek: Nové nálezy raně středověkých kovových předmětů
z hradiště Hrad u Skočic na Strakonicku — Neue Funde frühmittelalterlicher Metallgegenstände
vom Burgwall Hrad bei Skočice, Kreis Strakonice

Naďa Profantová - Jan John: Železné nákončí karolínského typu z Hradiště u Libětic — Die
eiserne Riemenzunge des karolingischen Typs vom Burgwall bei Libětice

Jiří Fröhlich: Varia z jihočeského raného středověku — Varia des südböhmischen Frühmittel-
alters
Gabriela Kocinová - Jan Kocina: Nálezy Jindřicha Richlého z výzkumu raně středověkého
sídliště u Radouňky (okr. Jindřichův Hradec) — Die Funde von Jindřich Richlý aus der
frühmittelalterlichen Siedlung bei Radouňka (Kr. Jindřichův Hradec)
Miloslav Chytráček - Milan Metlička: Raně středověké osídlení Vladaře u Žlutic — Zur früh-
mittelalterlichen Besiedlung auf dem Vladař bei Žlutice, Kreis Karlovy Vary

Kateřina Tomková: K archeologickým nálezům peciček vinné révy a topografi i vinic v raně
středověkých Čechách — Funde von Traubenkernen und Topographie der Weinberge im
frühmittelalterlichen Böhmen

Martin Pták: Několik postřehů o archeologickém bádání Bedřicha Dubského na hradišti Prácheň
— Einige Bemerkungen zu den Untersuchungen von Bedřich Dubský am Burgwall
Prácheň
Rastislav Korený - Veronika Machačová: Řadové pohřebiště u kostela Narození sv. Jana Křtitele
v Počepicích, okr. Příbram — Das Reihengräberfeld bei der Kirche der Geburt Johannes
des Täufers in Počepice, Kr. Příbram

Jiří Beneš - Jan John: Olověné předměty z předpolí tvrziště v Ratajích (okr. Tábor) — Bleige-
genstände aus dem Vorfeld der Festung in Rataje (Kr. Tábor)
Ladislav Čapek - Jiří Militký: Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu
v Radniční ulici čp. 138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely —
Mittelalterliche bis neuzeitliche Keramik aus der archäologischen Untersuchung in der
Radniční Straße Nr. 138/11 in České Budějovice und die Entwicklung der Parzellennut-
zung

Jindřich Figura - Jan Kocina - Vladislav Burian: Soubor středověkých usní z Masarykova ná-
městí v Jindřichově Hradci — Mittelalterliches Leder vom Masaryk-Platz in Jindřichův
Hradec

Karel Kašák - Jan Kožíšek: Zahloubený suterén objektu z 13. století odkrytý během archeo-
logického výzkumu v areálu dolní tvrze a zámku v Kestřanech — Ein Keller des
13. Jahrhunderts aus dem Bereich der unteren Festung und des Schlosses in Kestřany


Zuzana Thomová - Daniel Kovář - Jan John: Pozdně středověký křížek z Chvalešovic
na Vltavotýnsku — Das spätmittelalterliche Kreuz von Chvalešovice bei Týn nad Vltavou,
Kr. České Budějovice

Jan Ciglbauer - Erik Hieke - Tereza Šálková - Libor Vobejda: Milíře a dřevěné uhlí ve Vele-
chvínském polesí a okolí Chotýčan — Kohlemeiler und Holzkohle im Waldgebiet von
Velechvín und in der Umgebung von Chotýčany, Kr. České Budějovice

Jubilea, vzpomínky

Ondřej Chvojka: Vzpomínka na prof. Jana Bouzka (17. 2. 1935 - 3. 11. 2020)

Daniel Hlásek - Jan John: Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. (31. 10. 1933 - 14. 1. 2021)

Jiří Fröhlich: Zemřel numismatik Mgr. Ondřej Kryštof Kolář

Z nové literatury

Zprávy