English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

Rámcové vzdělávací programy a paradigma světových náboženství

Jakub Havlíček

(Framework Education Programmes and the World Religions Paradigm)

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.286

zveřejněno 19.11.2018 
klíčová slova: cultural criticism; curriculum; framework educational programs; humanities; religions; stereotypes; study of religions; taxonomy; world religions paradigm • abstrakt
 • reference

  • Alberts, T. K. (2016). Shamanism, discourse, modernity. New York: Routledge. CrossRef
  • Asad, T. (2001). Reading a modern classic. W. C. Smith's 'The Meaning and End of Religion'. History of Religions, 40(3), 205–222. CrossRef
  • Barnard, A. (2004). History and theory in anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Bell, C. (2006). Paradigms behind (and before) the modern concept of religion. History and Theory, 45(4), 27–46. CrossRef
  • Beneš, Z. (2005). Výzva nebo destrukce? Česká kurikulární reforma a dějepis. Pedagogika, 55(1), 37–47.
  • Burman, E., & Parker, I. (Eds.). (1993). Discourse analytic research: Repertoires and readings of texts in action. London: Routledge.
  • Cotter, Ch. R., & Robertson, G. R. (Eds.). (2016). After world religions: Reconstructing religious studies. New York: Routledge. CrossRef
  • Cox, J. L. (2007). From primitive to indigenous: The academic study of indigenous religions. Aldershot: Ashgate.
  • Čermáková, E., & Topinka, D. (2016). Obraz islámu a muslimů v učebnicích pro základní školy. In D. Topinka (Ed.), Muslimové v Česku: Etablování muslimů na veřejnosti (s. 202–213). Brno: Barrister & Principal.
  • Černá, Z. (2017). Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů. Pardubice: UP.
  • Dubuisson, D. (2003). The western construction of religion: Myths, knowledge, and ideology. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
  • Dvořák, D. (2007). Pojmová analýza jednoho společenskovědního tématu v RVP. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (s. 111–120). Brno: Paido.
  • Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům: Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: PedF UK.
  • Dvořáková, I. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin, (2), s. 95–99. Dostupné z http://www.antropoweb.cz/media/document/antropowebzin-2-2010_1_.pdf
  • Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman Group Limited.
  • Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. London: Longman Group Limited.
  • Fitzgerald, T. (1990). Hinduism and the "World Religion" fallacy. Religion, 20(2), 101–118. CrossRef
  • Fitzgerald, T. (2000). The ideology of religious studies. New York: Oxford University Press.
  • Foucault, M. (2007). Slova a věci. Brno: Computer Press.
  • Fujda, M. (2010). Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941. Praha: Malvern.
  • Geaves, R. (2005). The dangers of essentialism: South Asian communities in Britain and the 'world religions' approach to the study of religions. Contemporary South Asia, 14(1), 75–90. CrossRef
  • Hartney, Ch., & Tower, D. J. (2016). Religious categories and the construction of the indigenous. Boston: Brill. CrossRef
  • Harwell, M. R. (2011). Research design in qualitative/quantitative/mixed methods. In C. F. Conrad & R. C. Serlin (Eds.), The SAGE handbook for research in education: Pursuing ideas as the keystone of exemplary inquiry (s. 147–182). Thousand Oaks: SAGE Publications. CrossRef
  • Havlíček, J. (2011). Cesty božstev: Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Brno: MU.
  • Havlíček, J. (2013). Existuje v Japonsku náboženství? Kategorie náboženství a postmoderní kritika v sociálních vědách. Religio, 21(2), 163–188.
  •  CrossRef
  • Horyna, B. (1994). Úvod do religionistiky. Praha: ISE – Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Oikúmené.
  • Huntington, S. (2001). Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers.
  • Chidester, D. (2014). Empire of religion: Imperialism and comparative religion. Chicago: University of Chicago Press. CrossRef
  • Christie, Ch. (2007). Content analysis. In R. Baumeister & K. Vohs (Eds.), Encyclopedia of social psychology (s. 176). Thousand Oaks: SAGE Publications. CrossRef
  • Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A quide to methods, practice and using software. Thousand Oaks: SAGE Publications. CrossRef
  • Květina, J. (2016). Koncepce liberalismu a demokracie v edukačním procesu: Dekonstrukce neoliberální dominance v RVP. Pedagogika, 66(3), 312–329. CrossRef
  • Lane, G. (2006). Daily life in the Mongol empire. London: Greenwood Press.
  • Leaf, M. J. (2014a). The anthropology of Eastern religions: Ideas, organizations, and constituencies. Lanham: Lexington Books.
  • Leaf, M. J. (2014b). The anthropology of Western religions: Ideas, organizations, and constituencies. Lanham: Lexington Books.
  • Lundberg, Z. (2004). Bahā'ī and the holy land: Religiogenesis and Shoghi Effendi's The faith of Bahā'u'llāh: A world religion. In M. Sharon (Ed.), Studies in modern religions, religious movements and the Bābī-Bahā'ī faiths (s. 299–317). Leiden: Brill.
  • Lužný, D. (1997). Nová náboženská hnutí. Brno: MU.
  • Lynch, G. (2012). Living with two cultural turns: The case of the study of religion. In S. Roseneil & S. Frosh (Eds.), Social research after the cultural turn (s. 73–92). New York: Palgrave Macmillan. CrossRef
  • Masuzawa, T. (2005). The invention of world religions: Or, how European universalism was preserved in the language of pluralism. Chicago: University of Chicago Press. CrossRef
  • Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2), b. s. Dostupné z http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204
  • McCutcheon, R. T. (1997). Manufacturing religion: The discourse on sui generis religion and the politics of nostalgia. New York: Oxford University Press.
  • Molendijk, A. L. (2016). Friedrich Max Müller and the sacred books of the East. Oxford: Oxford University Press. CrossRef
  • Muzzey, D. S. (1943). Ethical religion: Its historical sources, its elements, its sufficiency, its future. New York: New Union Press.
  • Oberoi, H. (1994). The construction of religious boundaries: Culture, identity, and diversity in the Sikh tradition. Chicago: University of Chicago Press.
  • Owen, S. (2011). The world religions paradigm. Time for a change. Arts and Humanities in Higher Education, 10(3), 253–268. CrossRef
  • Pennington, B. K. (2005). Was Hinduism invented? Britons, Indians, and the colonial construction of religion. Oxford: Oxford University Press. CrossRef
  • Robinson, C. A. (2006). Interpretations of the Bhagavad-Gita and images of the Hindu tradition: The song of the lord. London: Routledge.
  • RVP G. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/Vzdelavani/Skolska_reforma/RVP/RVP_gymnazia.pdf
  • RVP ZV. (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z http://www.msmt.cz/file/37052/
  • Said, E. W. (2001). The clash of ignorance. Nation, 273(12), 11–14.
  • Smart, N. (1969). The religious experience of mankind. New York: Charles Scribner's Sons.
  • Smith, J. Z. (1998). Religion, religions, religious. In M. C. Taylor (Ed.), Critical terms for religious studies (s. 269–284). Chicago: University of Chicago Press.
  • Smith, W. C. (1962). The meaning and end of religion. New York: Mentor Books.
  • Stocking, G. W. (Ed.). (1996). Volksgeist as method and ethic: Essays on Boasian ethnography and the German anthropological tradition. Madison: University of Wisconsin Press.
  • Stump, R. W. (2008). The geography of religion: Time, place, and space. Lanham: Rowman & Littlefield.
  • Sun, A. X. D. (2013). Confucianism as a world religion: Contested histories and contemporary realities. Princeton: Princeton University Press.
  • Tiele, C. P. (1886). Religions. In The encyclopædia Britannica: Dictionary of arts, sciences, and general literature, ninth edition, volume XX (s. 358–371). Edinburgh: Adame and Charles Black.
  • Tomalin, E. (2013). Religions and development. New York: Routledge. CrossRef
  • Troeltsch, E. (1923/1999). Christian thought: Its history and application. Lectures written for delivery in England during March 1923. Eugene: Wipf & Stock Publishers.
  • Vlčková, K. (2011). Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (s. 1–6). Brno: MU.
  • Waardenburg, J. (1996). Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky. Brno: MU.
  • Weber, M. (1915/1946). The social psychology of the world religions. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in sociology (s. 267–301). New York: Oxford University Press.
  • Weber, M. (1920/1989). Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen – Konfuzianismus und Taoismus: Schriften 1915–1920. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
  • Weber, M. (1923/1998). Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad.
  • Zbíral, D. (2007). Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Praha: Argo.