English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

Hodnotenie vybraných aspektov kurikulárnej reformy na gymnáziách v SR učiteľmi

Petra Fridrichová, Vladimír Poliach

(Evaluation of Selected Aspects of Curriculum Reform at Grammar Schools in the Slovak Republic by Their Teachers)

ORBIS SCHOLAE
https://doi.org/10.14712/23363177.2018.288

zveřejněno 19.11.2018 
klíčová slova: school reform in Slovakia; teachers’ attitudes; secondary comprehensive school (gymnázium); curriculum reform at secondary comprehensive schools • abstrakt
 • reference

  • Beck, U. (2011). Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: SLON.
  • Blasius, J., & Brandt, M. (2010). Representativeness in online surveys through stratified samples. Bulletin de Méthodolgie Sociologique, 107, 5–21. CrossRef
  • Brundrett, M., Duncan, D., & Rhodes, C. (2010). Leading curriculum innovation in primary schools project: An interim report on school leaders' roles in curriculum development in England. Education 3–13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 38(4), 403–419. CrossRef
  • Callegaro, M., Baker, R. P., Bethlehem, J., Göritz, A. S., Krosnick, J. A., & Lavrakas, P. J. (2014). Online panel research. A data quality perspective. Chichester: John Wiley & Sons. CrossRef
  • Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners. New York: Teachers College Press.
  • Dodou, D., & de Winter, J.C.F (2014). Social desirability is the same in offline, online, and paper surveys: A meta-analysis. Computers in Human Behavior, 36, 487–495. CrossRef
  • European Commission (2017). Education and training. Monitor 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné z https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
  • Fullan, M. (2007). The new meaning of education change. New York: Teacher College Press.
  • Hargreaves, A. (2005). Educational changes takes ages: Life, career and generational factors in teachers' emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education, 21(8), 967–983. CrossRef
  • Ho, D. Ch. W. (2010). Teacher participation in curriculum and pedagogical decisions: Insights into curriculum leadership. Educational Management Administration Leadership, 38(5), 613–624. CrossRef
  • Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: SLON.
  • Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost. Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011a). Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB.
  • Kosová, B., & Porubský, Š. (2011b). The development and transformation of the school system in the Slovak republic after the fall of the totalitarian regime form the aspects of educational policy, educational practice at the level of primary school and university preparation of teachers. The New Educational Review, 23(1), 19–34.
  • Kríž, M. (2008) Niekoľko postrehov k prebiehajúcej kurikulárnej transformácii. In Z. Humajová, M. Kríž, B, Pupala, & P. Zajac, Vzdelávanie pre život. Reforma školstva v súvislostiach (s. 49–54). Bratislava: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Dostupné z http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/Publikacia_Reforma_skolstva_v_suvislostiach.pdf
  • Liptáková, J. (2017). Shortage of qualified labour hits Slovakia. Spectator. Dostupné z https://spectator.sme.sk/c/20470071/shortage-of-qualified-labour-hits-slovakia.html
  • McKenney, S., & Reeves, T. C. (2012). Educational design research. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop, Handbook of research on educational communications and technology (s. 131–140). New York: Springer. Dostupné z https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4614-3185-5_11.pdf
  • MŠVVaŠ SR. (1994). Projekt Konštantín. Bratislava: MŠVVaŠ SR. Dostupné z http://www.noveskolstvo.sk/article.php?80
  • MŠVVaŠ SR. (2013). Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Bratislava: MŠVVaŠ SR. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/5250.pdf
  • MŠVVaŠ SR. (2015). Rámcový učebný plán pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským – štvorročný vzdelávací program. Bratislava: MŠVVaŠ SR. Dostupné z http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rup_g_4_r_s_vyuc_jaz_slov.pdf
  • MŠVVaŠ SR. (2017). Učiace sa Slovensko. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf
  • Pavlov, I. (2013). Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov: Škola plus s.r.o.
  • Poliach, V. (2015). Exploračný potenciál dotazníka IKR-2014. In Š. Porubský, Ch. Wolhuter, B. Kosová, E. Walterová, T. Janík, V. Mužík … A. Petrasová, Premeny školského kurikula (slovenská a česká skúsenosť) (s. 112–130). Banská Bystrica: Belianum.
  • Poliach, V. (2016). Výskumný dotazník IKR-2014 z perspektívy získaných dát. Banská Bystrica: Belianum.
  • Porubský, Š., Kosová, B., Doušková, A., Trnka, M., Poliach, V., Fridrichová, P., Adamcová, E., … Simanová, L. (2014). Škola a kurikulum – transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica: Belianum.
  • Porubský, Š., Kosová, B., Doušková, A., Trnka, M., Poliach, V., Fridrichová, P., Adamcová, E., … Simanová, L. (2016). Kurikulum základnej školy očami učiteľov (empirické zistenia). Banská Bystrica: Belianum.
  • Porubský, Š., Trnka, M., Poliach, V., & Cachovanová, R. (2015). Curricular reform in Slovakia regarding the attitudes of basic school teachers. Pedagogická orientace, 25(6), 777–797. CrossRef
  • Revelle, W., & Zinbarg, R.E. (2009). Coefficients Alpha, Beta, Omega, and the GLB: Comments on Sijtsma. Psychometrika, 74(1), 145–154. CrossRef
  • Rosa, V., Turek, I., & Zelina, M. (2001). Milénium. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 10–15 rokov. Bratislava: IRIS.
  • Rychen D.S. & Salganik L.H. (Eds.) (2003). Key competencies for a successful life and a well-functioning society. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.
  •  CrossRef
  • ŠPÚ. (2006). Rámcový vzdelávací program. Bratislava: ŠPÚ.
  • ŠPÚ. (2007). Výročná správa ŠPÚ. Bratislava: ŠPÚ. Dostupné z https://www.minedu.sk/data/att/153.pdf
  • MŠVVaŠ SR. (2013). Cieľové požiadavky platné od školského roka 2013/2014. Bratislava: ŠPÚ. Dostupné z http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2013/2014/
  •  CrossRef
  • To dá rozum. (2017). Výstupy z predbežnej analýzy rozhovorov s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, realizované v rámci kvalitatívneho výskumu problémov slovenského školstva spracované v rámci projektu To dá rozum (nepublikovaný materiál).
  • Tomengová, A., Kosová, B., Poliach, V., Pavlov, I., Šukolová, D., Fridrichová, P., Guffová, D. … Haviar, M. (2017). Pedagogické znalosti a profesionalita učiteľa. Banská Bystrica: Belianum.
  • Turek, I. (1993). Duch školy. Pedagogika, 43(2), 121–132. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?attachment_id=3428&edmc=3428
  • Valica, M., Fridrichová, P., Kaliský, J., Rohn, T., Hajnalová Buvalová, Ľ., & Bradová, G. (2011). Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľov etickej výchovy. Banská Bystrica: PF UMB
  • Vančíková, K. (2018). Čo očakáva pracovný trh od absolventov stredných odborných škôl? Bratislava: SME. Dostupné z https://dennikn.sk/blog/1151585/co-ocakava-pracovny-trh-od-absolventov-strednych-odbornych-skol/
  • Vehovar, V., & Manfreda, K.L. (2008). Overview: Online surveys. In N. Fielding, R.M. Lee, & G. Blank (Eds.), The SAGE handbook of online research methods (s. 177–196). Los Angeles, London: SAGE Publications. CrossRef
  • Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido, 2004.
  • Wladis, C., & Samuels, J. (2016). Do online readiness surveys do what they claim? Validity, reliability, and subsequent student enrollment decisions. Computers & Education, 98, 39–56. CrossRef
  • World Economic Forum (2016). The future of jobs. Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Geneva: WEF. Dostupné z http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2008).