English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

ORBIS SCHOLAE

vychází 3 x ročně 
brožovaná, 157 x 230 mm
ISSN 1802-4637
E-ISSN 2336-3177
cena tištěného čísla: 150 Kč 

obálka
aktuální číslo
Recenzní řízení
Časopis Orbis scholae je periodikem s náročným nezávislým recenzním řízením. Recenzní řízení je oboustranně anonymní (double–blind peer review). Zajišťuje publikování pouze takových studií a výzkumných zpráv, které splňují obsahové a formální požadavky stanovené redakcí časopisu. Recenzenty jsou vybraní odborníci domácí i zahraniční. Každý příspěvek podléhající recenznímu řízení posuzují dva nezávislí recenzenti, kteří nejsou z pracoviště autora ani v konfliktu zájmů vůči recenzovanému textu. Redakce poskytuje zpětnou vazbu autorům, kteří upravují texty na základě posudků recenzentů. V případě neshodného stanoviska recenzentů vedoucí redaktor osloví třetího recenzenta, nebo redakční rada po projednání vysloví konečný závěr recenzního řízení. Závěr respektuje jednu z následujících variant: a) studie bude publikována bez úprav, b) studie bude publikována po úpravách dle doporučení recenzenta, c) studie nebude v dané podobě publikována; pokud ji autor zásadně přepracuje, bude podrobena novému recenznímu řízení.

Pro přepracované verze textů platí stejná kritéria jako pro první verze (tzn.že musí respektovat stanovený rozsah, dodržení bibliografické a grafické normy apod.).

Pokyny pro autory
Časopis Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Otiskuje původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky.

V časopise mohou být publikovány následující druhy příspěvků: teoretické, metodologické a přehledové studie, výzkumná sdělení, diskuse, zprávy a recenze. Příspěvky zařazené jako studie a výzkumná sdělení podléhají recenznímu řízení typu „peer-review“. Rozhodnutí redakční rady o jejich přijetí/nepřijetí bude autorovi zasláno do 10 týdnů od data doručení příspěvku. Ostatní příspěvky (diskuse, zprávy, recenze) posuzuje redakční rada.

Doporučený rozsah příspěvků:
teoretické, metodologické a přehledové studie 25 NS, tj. 45 000 znaků
výzkumná sdělení 25 NS, tj. 45 000 znaků
diskuse 10 NS, tj. 18 000 znaků
zprávy a recenze 5 NS, tj. 9000 znaků

Příspěvky zasílejte elektronicky (včetně jména autora, pracoviště a kontaktní adresy) na adresu:Orbisscholae@seznam.cz.

Otevřený přístup
Autoři již svým nabídnutím textu dávají souhlas se zveřejněním svého článku v časopise a berou na vědomí, že Orbis scholae je časopis s otevřeným přístupem. Otevřený přístup časopisu znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici bez poplatku pro uživatele nebo instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by potřebovali předchozí povolení od vydavatele nebo autora.

Oznámení o copyrightu
Časopis Orbis schoale používá u recenzovaných článků i ostatních textů, které publikuje, licenci Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odevzdáním příspěvku do redakce časopisu autoři souhlasí s použitím licence CC BY 4.0 u své práce. Copyright vydavatel ponechává autorům.

Publikační poplatky
Autoři neplatí žádné poplatky ani za recenzní řízení, ani za publikování svých prací.

Požadavky na úpravu rukopisů

Creative Commons License
ORBIS SCHOLAE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.