English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC THEOLOGICA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 210 x 148 mm
ISSN 1804-5588
E-ISSN 2336-3398
cena tištěného čísla: 100 Kč 

obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Vědecké periodikum AUC Theologica je věnováno teologii. Tento pojem je užit v širokém, dále diferencovaném smyslu: jsou jím míněny všechny hlavní, propedeutické i auxiliární scientiae sacrae.

  Časopis je připravován péčí mezinárodní redakční rady, která má své zázemí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vychází v řadě Acta Universitatis Carolinae, již vydává Nakladatelství Karolinum. Navazuje na předchozí ediční činnost KTF UK v letech 1998-2008: deset svazků řady nazývané Sborník Katolické teologické fakulty a dva svazky řady nesoucí název Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis theologica et philosophica.

  AUC Theologica jsou vydávána dvakrát ročně. Každý svazek má tři části. Prostřednictvím oddílu TÉMA předkládá redakce texty, v nichž se vybraní odborníci vyslovují k předem stanoveným otázkám. Oddíl VARIA je vyhrazen volným studiím. Oddíl REFERÁTY A RECENZE poskytuje doplňující vhledy do teologického dění doma i v zahraničí.

  Periodikum je otevřeno pracím akademických a vědeckých pracovníků nejenom Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale i dalším badatelům. Každá studie první a druhé části je recenzována dvěma kvalifikovanými posuzovateli, řízení je oboustranně anonymní (peer review).

  Domovská stránka časopisu

  Full-texty článků jsou dostupné na domovské stránce časopisu.

  Redakční rada časopisu

  Původní, jinde nepublikované texty, lze zasílat e-mailem na adresu theologica@ktf.cuni.cz. Musí být upraveny v souladu s pokyny pro předávání rukopisů (viz http://www.theologica.cz/). Nevyžádané texty nebudou autorům vraceny. Autoři nemají nárok na honorář.

  Creative Commons License
  AUC THEOLOGICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.