English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM EDIC NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

Basic Czech

Tři díly učebnic Basic Czech tvoří ucelenou řadu příruček určených k výuce češtiny jako cizího jazyka. První díl seznamuje se základy českého jazyka pomocí plynulého a systematického osvojování slovní zásoby a konverzačních frází propojených se zajímavými a užitečnými tématy a každodenními situacemi. Basic Czech II je strukturována obdobně jako díl první, posouvá však studenty od začátečnické úrovně k mírně pokročilým. Představuje již složitější gramatiku a příklady jejího využití. Také třetí díl, Basic Czech III, metodicky vychází z...

Česky, prosím

Řada učebnic Jitky Cvejnové kombinuje svěží pohled na jazyk a českou kulturu s dlouholetými zkušenostmi s výukou a oborem čeština jako jazyk cizí i druhý. Česky, prosím vychází z nejnovějších metodických poznatků o výuce i češtině jako takové. Výuka je založená na důsledně komunikativní formě, nepoužívání zprostředkujícího jazyka a atraktivní grafické úpravě usnadňující přirozené osvojování jazyka.

Vstupní úroveň řady je vhodná pro studenty začínající se studiem češtiny jako prvního cizího jazyka, včetně studentů bez znalosti...

Dílo Karla Šiktance

V letech 2001–2006 vydalo Nakladatelství Karolinum v sedmi svazcích básnické dílo Karla Šiktance. Jednotlivé svazky edičně připravil Jiří Brabec a graficky upravil Karel Vilgus. V samostatných publikacích Karolinum vydalo i Šiktancovu tvorbu určenou dětem – básničky, říkadla a pohádky a od roku 2003 vydává také nové básnické sbírky Karla Šiktance – v pořadí Zimoviště (básně z let 1998–2003), Řeč vestoje (2002–2003), Běseň, Vážná známost (2003–2007), Nesmír (2007–2010) a Čistec (2010–2012). Poslední čtyři sbírky vznikaly ve spolupráci se...

Dramatica

Snahou ediční řady Dramatica je představit čtenářům významné oblasti teorie a dějin divadla, dramatickou tvorbu a scénické umění v širších kulturních a společenských souvislostech, přičemž divadlo je chápáno jako svébytný projev tvůrčí lidské činnosti, jenž sehrál zásadní roli v dějinách společnosti. Edice je určena jak pro univerzitní a odborné publikum, tak pro širší čtenářskou veřejnost. Její základ tvoří původní monografie českých specialistů na studium divadla, nedílnou součástí jsou však také překladové publikace významných zahraničních...

Ibero-Americana Pragensia Supplementum

Edice IBERO-AMERICANA PRAGENSIA – SUPPLEMENTUM je monografická řada navazující na již několik desetiletí vydávanou a mezinárodně uznávanou řadu suplement ročenky Ibero-Americana Pragensia. V rámci edice jsou publikovány výsledky výzkumu mladých českých badatelů, příspěvky přednesené na vědeckých setkáních a monografie věnované iberoamerické a hispánské problematice. Část publikovaných či připravovaných textů má specifický charakter. Zejména práce, které vznikly či vznikají v rámci grantů nebo univerzitních projektů PRVOUK, zaměřené na téma...

Limes

Cílem edice Limes je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o problémy studia literatury, dějin, jazykovědy a filosofie důležité interdisciplinární tendence v literární vědě a kulturních studiích západního kulturního okruhu za poslední půlstoletí. Název LIMES upozorňuje na dominantní problematiku hranice mezi disciplínami, která určuje současnou transformaci humanitních věd - jejich vývoj k mezioborovosti. Na této cestě však není důležité...

Lingvistika

Posláním ediční řady Lingvistika je zprostředkovávat českému prostředí aktuální poznatky z nejrůznějších lingvistických subdisciplín (sociolingvistika, psycholingvistika, sémantika, gramatika, pragmatika atd.). Řada se primárně zaměřuje na překlady zavedených základních učebnic uznávaných autorů a nakladatelství, v budoucnu se předpokládá rovněž zařazení textů původních. Přínosem řady je rovněž recenzovaná česká terminologie. Knihy vydávané v této edici mohou sloužit studentům k seznámení s výzkumnou problematikou a užívanými metodami,...

Litera

Edice přináší monografie a soubory původních studií a statí, jež se se dotýkají zajímavých témat filologie, věd o literatuře i umění a jsou přínosem pro jejich rozvoj. Nové práce mohou doplňovat i příspěvky již publikované, a to ať v tištěné, orální či jiné podobě. Jejich autory jsou převážně univerzitní učitelé z humanitních a společenskovědních oborů.

Medievistika

Smyslem této edice je představit širší české odborné veřejnosti (zejména učitelům, studentům a badatelům v humanitních vědách) a čtenářům s hlubším zájmem o medievistiku aktuální, výjimečná především zahraniční díla, zabývající se středověkými dějinami a kulturou. Překlady novějších monografií světové, zvláště francouzské medievistiky zpřístupní širokou škálu publikací kladoucích důraz na interdisciplinární přesahy, originalitu a podnětné metodologické přístupy. Edici řídí doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

Modern Czech Classics

V ediční řadě Beletrie vychází překlady významných děl české literatury do světových jazyků. Zahraniční čtenář má tak možnost seznámit se s díly, která zachycují středoevropské dějinné zkušenosti a která vyjadřovala a spoluutvářela českou povahu, pohled na svět, humor a imaginaci. Český čtenář má naopak možnost přečíst si známé věty v cizím jazyce a seznámit se s novou interpretací textu.

Myšlení současnosti

Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, což platí i o filosofii. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci jak výběrem autorů a knih (domácích i cizích), tak i tematicky zaměřenými monografiemi, ukázat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi vědění. Je však zjevné, že ve slově „přítomnost“ je třeba klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše to, co naše doba chápe jako to, co je s ní nějak stále současné. Edici řídí Miroslav Petříček.

Orální historie a soudobé dějiny

Orální historie a soudobé dějiny patří mezi dynamicky se rozvíjející obory s interdisciplinárními přesahy. Snaží se hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti a zároveň pátrat po kořenech jevů a událostí naší přítomnosti. Edice si klade za cíl zprostředkovat čtenářům různé pohledy z pomezí badatelského zájmu historiografie, orální historie a příbuzných sociálních a humanitních věd, jimž je blízké zkoumání a zohledňování problematiky nedávné minulosti, včetně metodologických aspektů. Vytváří prostor pro vydávání původních monografických prací...

Politeia

Edice Politeia představuje čtenářům významné publikace věnované politické teorii a novodobé historii; politickou teorii zasazuje do historického kontextu a povzbuzuje ke kritickému myšlení. Název POLITEIA napovídá, že se nespokojuje s pouhou deskripcí daného stavu, ale uvažuje též o dobrém životě obce z pohledu občanského. Program edice nabízí teoretický vhled do novodobé historie společností, které prošly demokratickými či naopak nedemokratickými změnami politických režimů a jejichž "osud" má širší vypovídající hodnotu. Výběrem stěžejních...

Praha

Edice, jejíž téma určuje Praha jako historický kulturní fenomén, si klade za úkol výstižným a zasvěceným způsobem ukázat tisíciletý vývoj města s jeho hmotnými a duchovními proměnami i jeho pověstný genius loci, a tak i napomáhat k šíření povědomí o české kultuře a vzdělanosti. Náměty jednotlivých svazků vycházejí z průsečíků vertikálních a horizontálních časových linií, aby představily plastické panorama středoevropské metropole, jejíž kontury vedle události a hnutí určovaly i myšlenky a činy osobností. Pandánem svazků soustředných na město a...

Religionistika

Religionistika usiluje o kritické interdisciplinární studium jevů zahrnovaných pod pojem náboženství. Naše edice si klade za cíl přinášet do českého prostředí aktuální podněty z mezinárodních religionistických výzkumů a diskusí a současně poskytovat prostor pro původní práce českých autorů, včetně knih začínajících výzkumníků. V jejím rámci by měla vycházet rovněž starší stěžejní díla, česká i překladová, která dosud religionistiku formují.

Saturnin ve světových jazycích

Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky vyšel poprvé v roce 1942 a od té doby se dočkal více než 15 vydání v českém jazyce a několika filmových i divadelních zpracování. Po více než 60 letech se s Jirotkovým románem, jehož hlavním hrdinou je legendární věrný sluha Saturnin, bojující s tetou Kateřinou a jejím synem Miloušem, mohou seznámit i čtenáři nehovořící česky. Každý překlad doprovází originální barevné ilustrace Adolfa Borna. Kniha je dostupná v 5 světových jazycích, připravuje se vydání do ruštiny.

Studia nových médií

Edice představuje čtenářům významné publikace z neustále se proměňující a nejednoznačně definovatelné oblasti nových médií. Plurál v názvu podtrhuje metodologickou pluralitu oboru, který se zrodil z počítačové revoluce konce minulého století. Cílem je představit českému čtenáři nejen kanonická díla oboru, ale i texty z příbuzných oblastí, jako například games studies či digital humanities. Edice je určena nejen studentům se zájmem o obor, ale také širší veřejnosti, kterou seznámí s aktuální kritickou reflexí proměny společnosti související s...

Studia Philologica Pragensia

Cílem edice Studia Philologica Pragensia (SPP), jež navazuje na dřívější řadu AUC Philologica Monographia, je představit české i mezinárodní odborné veřejnosti výsledky výzkumů univerzitních pedagogů a vědeckých pracovníků, které spadají do širokého spektra filologických oborů. Edice se zaměřuje především na lingvistické, literárněvědné a translatologické monografie, poskytuje ovšem prostor i pojednáním, jež se dotýkají širších kulturních kontextů. V souladu s charakterem zpracovávaných témat zahrnuje SPP jak texty české, tak texty v cizích...

Teologie

Edice si klade za cíl seznámit čtenáře se současným stavem akademického bádání v oblasti teologie, a to jak zpřístupňováním zásadních zahraničních děl, tak vydáváním původních prací českých autorů. Záměrně postrádá konfesionální ukotvení, a poskytuje tak prostor pro autory všech vyznání a vzájemný dialog. Edice je primárně určena studentům bohosloveckých fakult a teologům, věříme však, že osloví i odborníky příbuzných disciplín a širší veřejnost se zájmem o vědeckou reflexi křesťanské víry.

Vizuální kultura

S rozšířením filmu, televize a nových médií jsme každodenně doslova zaplaveni obrazy a vizualita se stává dominantní a často prvoplánovou a manipulativní bránou vnímaní světa. Studium vizuální kultury tak může dopomoci k lepší orientaci a dekódování skrytých významů v komunikaci. Edice Vizuální kultura je zaměřena na širší odbornou veřejnost a čtenáře se zájmem o obraz, vizualitu, vizuální kulturu, fotografii, fotožurnalistiku a další formy obrazu a jeho fungování ve společnosti. Přináší aktuální díla zabývající se obrazovou tematikou, původní...

Zahraniční bohemistika

V edici Zahraniční bohemistika vycházejí, jak název napovídá, díla zahraničních bohemistů a slavistů. Jejich neotřelé a inspirativní pohledy na české klasické autory a díla, ale také na témata dosud stojící nikoli právě v popředí zájmu, zprostředkovávají českému čtenáři přední překladatelé a editoři. Edice je určena odborníkům na českou literaturu a jazyk a pro svou čtivost, podpořenou erudovanými literárněvědnými, literárněhistorickými a dalšími edičními komentáři, rovněž zájemcům z širší laické veřejnosti.