English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Pud u Freuda

Kučera, Miloš

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  červen 2017
ISBN 9788024635200 (PDF)

doporučená cena:  330 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


Autor na začátku práce a posléze ještě opakuje, že odbornou literaturu je třeba studovat přímo z pramenů, nejlépe v jazyce, ve kterém byl spis myšlen a sepsán. Pokud je studován v překladu, je třeba se vyzbrojit nejen jazykovými slovníky, ale také hlavními texty nejvýznamnějších autorů. V případě, že student čte jen interpretace či abstrakty původního díla, dochází k zploštění a simplifikacím, které brání adekvátnímu porozumění dané věci a je zdrojem neporozumění. Brání tak pochopení teoretické argumentace i vhledu do souvislostí mezi různými oblastmi zkoumané skutečnosti. Studium originálu přináší nejen porozumění výsledku zkoumání, ale také odhaluje proces vzniku teorie. I na něm je totiž možné pochopit východiska myšlení, dobové vlivy a další faktory, které do teoretizování vstupují a které umožňují tématům teoretizování skutečně rozumět.
Z tohoto místa autor uvádí, že se soustřeďuje výhradně na pojem pud tak, jak se v celém Freudově díle vyskytuje. Pojem pud je uveden Freudem hned na počátku jeho díla a objevuje se ve všech jeho teoriích, tj. teorie traumatu, topografická, strukturální i poslední fáze strukturální teorie, kdy připouští nezávislost vývoje a chování (dílčí) na pudech a/nebo nezávislost odvozenou. Autor rovněž neopomíjí vývojovou teorii pudu, libida, což je povětšinou chápáno v několika významech, tj. ve významu instinktivního drivu, abstraktního obecného motivátora, ale i u psychické energie. Pudy mají svůj vliv na strukturaci psychiky, vztahové mody i jednání a chování. Pisatel ve svém díle postupuje systematicky; drží se zpravidla historické osy, na které se pojem vyskytuje, i významových modalit, ve kterých je patrný rozdíl mezi pohledem klinickým a čistě teoretickým. Tento dvojí pohled je pak zdrojem poučení i problémů, na které autor pravidelně upozorňuje a pokouší se na ně především teoreticky upozornit a také, je-li to v jeho možnostech, také najít odpověď. Je pravděpodobné, že pisatel není běžný praktikující psychoanalytik, ale spíše teoretik.
Protože se jedná o poměrně rozsáhlou práci, nemohu se zabývat detailní analýzou textu, ale již od prvních stránek je zjevné, že pisatel je s dílem Freuda velmi dobře a na naše poměry neobyčejně promyšleně a detailně obeznámen. Je proto jen přirozené, že kdo chce jeho práci studovat, musí mít po ruce nejen dobrý psychoanalytický slovník, a to nejen poněkud jednostranný, i když výtečný francouzský, ale i slovník německý a anglický, ale především původní relevantní Freudovy texty, z nichž většina byla přeložena do češtiny. Akcent na tuto praxi považuji spolu s autorem v dnešní době za zvlášť potřebný.
Kniha předložená k recenzi představuje mimořádný autorský počin. Kučera je nejen obeznámen s Freudovou teorií pudů, ale s celým jeho dílem, kterému se věnuje se vší koncentrací a úsilím. Ukazuje mistrně, že v psychologii zpovrchněný pojem pudu představuje mnoho rozměrný a vrstevnatý pojem, který se rozvíjí a proměňuje v souvislosti s vývojem, neurózou, kulturou i na pozadí různých teoretických období Freuda. Kniha je názorným příkladem toho, jak lze a jak se také má, přistupovat ke studiu vědeckého díla v oblasti antropologie a jak má být toto studium prezentováno. Publikaci považuji nejen za neobyčejně inspirativní, ale také za čtivou. Kromě některých manýristických sklonů - ty ale na mne působí mile a je v nich psychoanalyticky řečeno patrné libidinózní obsazení, a jisté absence hlubšího a pružného klinického pohledu - nemám co autorovi skutečně vytýkat.
Budu se těšit, že naše odborná veřejnost dostane do rukou velmi zdařilou publikaci, která poučí nejen studenty, ale i samotné psychoanalytiky. Neboť, chceme-li rozumět, je třeba myšlenkově pracovat. A to není snadná, a také nemůže být povrchní záležitost.

Z recenzního posudku: Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.