English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

The Country House Revisited: Variations on a Theme from Forster to Hollinghurst

Topolovská, Tereza

brožovaná,  178 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2017
ISBN 9788024636726
doporučená cena:  280 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Především bych chtěl vyzdvihnout, že jde o velmi zajímavé téma a práce dr. Topolovské může velmi podstatným způsobem obohatit teoretickou diskusi o současné anglicky psané próze. Topos venkovského domu hraje v anglické literatuře významnou roli od počátků románu, např. u Fieldinga nebo Sterna, přes díla Marie Edgeworthové a Jane Austenové až po autory dvacátého století. Autorka se rozhodla zaměřit na jeho ztvárnění v horizontu zhruba jednoho století, tj. od modernismu po současnost, což jí umožnilo nahlédnout nejen proměny jeho literárních podob, ale i širší reality venkovského domu, kterou literatura zachycuje. Zvolená perspektiva jí umožňuje vzít do úvahy sociální, kulturní, zeměpisné, ale i historické aspekty. Velmi zajímavým rozměrem práce je přihlédnutí k dichotomii město/venkov a v tomto ohledu je třeba vyzdvihnout podnětnou práci s dnes již klasickým dílem Raymonda Williamse "The Country and the City".
Nejsilnějším momentem práce jsou rozbory konkrétních děl, jmenovitě románů "Howards End", "The Sea The Sea" a "The Stranger's Child". S ohledem na zvolené téma je přínosná zejména interpretace Hollinghurstova románu, neboť autorce umožňuje velmi jasně a přesvědčivě zdůraznit některé dichotomie, které významně figurují v celé práci: je to zejména rozdíl mezi venkovským sídlem a předměstským domem, mezi moderní architekturou a architekturou historizující, ale i sociální aspekty, které se k těmto dichotomiím váží.
Velmi zajímavou stránkou práce je využití odborné literatury o architektuře. Diskusi oživuje a vnáší do ní nový rozměr. Autorka osvědčila rozsáhlý přehled o současné teorii architektury a postřehy, které z ní čerpá, jsou osvěžující. Autorka zajímavě píše o proměně vnímání domu, ale obecně i prostoru.
Autorka se pokouší o syntézu architektury, umění a filosofie/teorie, usiluje o takové prolnutí s pomocí filosofie Martina Heideggera, zejména jeho pronikavých přednášek o lidských obydlích. Tento zájem a pokus vnímám s velkým uznáním, neboť zvyšuje ambice práce: autorka nechce podat jen katalog topologického využití domu v anglicky psané literatuře, nýbrž se snaží vykročit za rámec tohoto vymezení a podat jakousi obecnou výpověď.
Celkově musím konstatovat, že jde o velmi zdařilý rukopis, předkládající v ucelené formě teoretické poznatky a kritické postřehy. Text je cenným přínosem ke studiu současné anglicky psané prózy.

Z recenzního posudku: doc. Ladislav Nagy, Ph.D.